Quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa ký ban hành quyết định quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn Hà Tĩnh.

Khu giết mổ tập trung của huyện Hương Sơn

Khu giết mổ tập trung của huyện Hương Sơn

Theo đó, giá dịch vụ giết mổ lợn thịt tối đa 70 ngàn đồng/con (giá dịch vụ tối đa 35 ngàn đồng/con, giá thuê nhân công giết mổ tối đa 35 ngàn đồng/con);

Giá dịch vụ giết mổ lợn nái loại thải tối đa 90 ngàn đồng/con (giá dịch vụ tối đa 45 ngàn đồng/con, giá thuê nhân công giết mổ tối đa 45 ngàn đồng/con);

Giá dịch vụ giết mổ trâu, bò tối đa 270 ngàn đồng/con (giá dịch vụ tối đa 70 ngàn đồng/con, giá thuê nhân công giết mổ tối đa 200 ngàn đồng/con).

Tác giả: PV
Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh