Giá cả thị trường

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ HEO

Chủng loại Đơn giá Ghi chú
– Heo con giống (20kg/con) Liên hệ Ký trội theo giá heo thịt tại thời điểm
– Heo hậu bị cái (100kg/con) Liên hệ Tính suốt
– Heo thịt chính phẩm 88-130kg Liên hệ